เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘๐๐ นาวาเอกวิชชา พรหมคีรี รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้...

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘๐๐ นาวาเอกวิชชา พรหมคีรี รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ ร้อยตรี พิทยา ...

เมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ นาวาเอกวิชชา พรหมคีรี รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) และ พันเอกทองใบ ชารีวัน หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนและการข่าวส่วนอำนวยการและประสานการปฏิบัติ...

เมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ นาวาเอกวิชชา พรหมคีรี รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) และ พันเอกทองใบ...

นาวาเอกวิชชา พรหมคีรี รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) เข้าร่วมประชุมข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมข่าวกรองครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ นาวาเอกวิชชา พรหมคีรี รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) นราธิวาส เข้าร่วมประชุมข่าวกรองครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมยะลามายเฮาส์ อำเภอเมือง...