ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานประสานภารกิจกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ

ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้โอวาทแก่กำลังพล สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (สง.ปรมนร.ทร.) โดยมี พลเรือโท อุดม ประตาทะยัง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ ผบ.ทร....

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ก.ค.๖๔ พล.ร.ท.อุดม ประตาทะยัง ผอ.สง.ปรมน.ทร. เป็นประธานการประชุม นขต.สง.ปรมน.ทร. ผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับ นขต.สง.ปรมน.ทร.

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ก.ค.๖๔ พล.ร.ท.อุดม ประตาทะยัง ผอ.สง.ปรมน.ทร. เป็นประธานการประชุม นขต.สง.ปรมน.ทร. ผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับ นขต.สง.ปรมน.ทร. ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ ผบ.ทร. ในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 จึงให้หน่วยต่างๆ จัดการประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พลเรือโท อุดม ปะตาทะยัง ผู้อำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ๕ ส. ของ สง.ปรมน.ทร.

เมื่อ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม ๕ ส. ครั้งที่ ๒ ของ สง.ปรมน.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ อาคาร บก.ทร.๖ พระราชวังเดิม โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ...

พลเรือโท อุดม ประตาทะยัง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ

เมื่อ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ พลเรือโท อุดม ประตาทะยัง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้กับ จ่าโทหญิงพิมพ์นรี ณ บางช้าง เจ้าหน้าที่กองกิจการมวลชนและสารนิเทศสำนักอำนวยการ สง.ปรมน.ทร. ที่ได้รับพระราชทานยศ จ่าเอกหญิง ณ ห้องรับรอง สง.ปรมน.ทร.

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ จัดสัมมนาในหัวข้อ “การเตรียมการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙”

พลเรือโท อุดม ประตาทะยัง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ระหว่าง วันที่ ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จว.กาญจนบุรี ในหัวข้อ “การเตรียมการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙" ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (สง.ปรมน.ทร.) จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงแก่กำลังพลของหน่วย

เมื่อ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (สง.ปรมน.ทร.) จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงแก่กำลังพลในอาคาร บก.ทร. ๖ โดยมีผู้รับการอบรมจำนวน ๒๐ นาย การอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบตามระเบียบ ทร.ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๖๓ ระเบียบ สง.ปรมน.ทร.ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๖๔ ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจาก ฐท.กท.(๓ นาย) มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในการใช้เครื่องมือดับเพลิงขั้นต้นและการประจำการสถานีดับเพลิง

พลเรือโท อุดม ประตาทะยัง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เป็นประธานในพิธีปลดประจำการทหาร

เมื่อ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ พลเรือโท อุดม ประตาทะยัง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เป็นประธานในพิธีปลดประจำการทหารที่ประจำการ ณ บก.สง.ปรมน.ทร. จำนวน ๒ นาย ณ ห้องรับรอง บก.สง.ปรมน.ทร. ในการนี้ได้ให้โอวาทพร้อมทั้งแนวการปฏิบัติตนภายหลังจากการปลดประจำการเป็นทหารกองหนุน เพื่อเป็นคนดีต่อสังคมต่อไป และได้มอบของที่ระลึกให้กับทหารที่ปลดประจำการดังกล่าว

พลเรือโท อุดม ประตาทะยัง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ๕ ส. ของ สง.ปรมน.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เมื่อ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พลเรือโท อุดม ประตาทะยัง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ๕ ส. ของ สง.ปรมน.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ บก.สง.ปรมน.ทร. สำหรับกิจกรรม ๕ ส. เป็นกิจกรรมที่สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขและรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ทั้งในสถาบันที่พักอาศัยและสถานที่ทำงาน ซึ่งจะสามารถช่วยให้กำลังพลมีคุณภาพชีวิตที่ดี และการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมจัดให้มีขึ้นในวันนี้นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความสามัคคีแล้ว ยังสร้างความเป็นระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงานตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ได้มอบให้หน่วยต่างๆนำไปปฏิบัติในด้านสวัสดิการ

พลเรือโท อุดม ประตาทะยัง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ

เมื่อ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ พลเรือโท อุดม ประตาทะยัง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้กับ นาวาตรี ปรเมศวร์ คำชมภู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายส่งกำลังบำรุง สง.ปรมน.ทร. ที่ได้รับพระราชทานยศ นาวาโท ณ ห้องรับรอง สง.ปรมน.ทร.

พลเรือโท อุดม ประตาทะยัง (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) และคณะ เดินทางไปรับฟังการบรรยายสรุป และมอบของเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจคัดกรอง COVID-19 ณ จุดตรวจคัดกรอง ฯ ในพื้นที่จังหวัดพังงา

เมื่อ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พลเรือโท อุดม ประตาทะยัง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) และคณะ เดินทางไปรับฟังการบรรยายสรุป และมอบของเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลหน่วยขึ้นตรง สง.ปรมน.ทร. (บก.ควบคุมจังหวัดพังงา) ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจคัดกรอง COVID-19 ณ จุดตรวจคัดกรอง ฯ ในพื้นที่จังหวัดพังงา