ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานประสานภารกิจกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ

ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้โอวาทแก่กำลังพล สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (สง.ปรมนร.ทร.) โดยมี พลเรือโท อุดม ประตาทะยัง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ ผบ.ทร....

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ก.ค.๖๔ พล.ร.ท.อุดม ประตาทะยัง ผอ.สง.ปรมน.ทร. เป็นประธานการประชุม นขต.สง.ปรมน.ทร. ผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับ นขต.สง.ปรมน.ทร.

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ก.ค.๖๔ พล.ร.ท.อุดม ประตาทะยัง ผอ.สง.ปรมน.ทร. เป็นประธานการประชุม นขต.สง.ปรมน.ทร. ผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับ นขต.สง.ปรมน.ทร. ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ ผบ.ทร. ในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 จึงให้หน่วยต่างๆ จัดการประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พลเรือโท อุดม ปะตาทะยัง ผู้อำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ๕ ส. ของ สง.ปรมน.ทร.

เมื่อ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม ๕ ส. ครั้งที่ ๒ ของ สง.ปรมน.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ อาคาร บก.ทร.๖ พระราชวังเดิม โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ระดับพื้นที่จังหวัดตราด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา  นาวาเอก อิทธิพล  เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้  นาวาโท ศักดิ์สิทธิ์  วารีนพฤทธิ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายการข่าว กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ระดับพื้นที่จังหวัดตราด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการตามมาตรการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา  นาวาเอก อิทธิพล  เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือ ร่วมบูรณาการกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด และ สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการตามมาตรการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้ ๑) โกลเด้นวิว...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ตรวจตามมาตรการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา  นาวาเอก อิทธิพล  เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้  เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือ ร่วมบูรณาการกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองตราด สาธารณสุขอำเภอเมืองตราด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด และอำเภอเมืองตราด ลงพื้นที่ตรวจตามมาตรการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในพื้นที่ อำเภอเมืองตราด จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้ ๑) ร้านข้าวต้มตามตะวัน,...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการตามมาตรการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา  นาวาเอก อิทธิพล  เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือ ร่วมบูรณาการกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด และ สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการตามมาตรการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้ ๑) ร้านส้มตำเจ้นิดเนินทราย,...

พลเรือโท อุดม ประตาทะยัง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ

เมื่อ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ พลเรือโท อุดม ประตาทะยัง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้กับ จ่าโทหญิงพิมพ์นรี ณ บางช้าง เจ้าหน้าที่กองกิจการมวลชนและสารนิเทศสำนักอำนวยการ สง.ปรมน.ทร. ที่ได้รับพระราชทานยศ จ่าเอกหญิง ณ ห้องรับรอง สง.ปรมน.ทร.

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) มอบนโยบายใน เสื้อ หมวก ให้กับอาสาสมัครกิจการพลเรือน (อส.กร.) ประจำอำเภอเมืองตราด

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา  นาวาเอก อิทธิพล  เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้  นาวาตรี อุดม  ฟักเทพ  รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชนฯ/หัวหน้าชุดวิทยากรขุนด่านฯ พร้อมด้วย นายสุเมธ  ตะเพียนทอง รองหัวหน้าชุดวิทยากรขุนด่านฯ, เรือโท ภิรมย์ เกษกุล  เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายนโยบายและแผน กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ และ พันจ่าเอก คงภัค ...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ร่วมการแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา  นาวาเอก อิทธิพล  เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้  นาวาโท ศักดิ์สิทธิ์  วารีนพฤทธิ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายการข่าว กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ ร่วมการแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔  ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  โดยมี นายกัฬชัย ...