หน้าแรก วิดีโอ วิดีโอ สปรมน.2 (จ.จันทบุรี)

วิดีโอ สปรมน.2 (จ.จันทบุรี)

ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ฯ เป็นประธานในโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน “กลุ่มพลังนาวีสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี” ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  พลเรือตรี สมรภูมิ  จันโท รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร) / ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ฯ เป็นประธานในโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน “กลุ่มพลังนาวีสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี” ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดย นาวาเอกพลกิต  สาหร่าย  ผอ.สรมน.จ.บ.ฯ/หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกแก่มีนิสิต นักศึกษา จึงได้บูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) จัดทำโครงการเครือข่ายข่าวเพื่อความมั่นคง

วันที่ ๑๓ ก.พ.๖๓ นาวาเอก ชนม์วรินทร์  เมธาวริศกุล รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพเรือ และนาวาเอก อำนรรฆ ภมรพล  รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด กลุ่มที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายข่าวเพื่อความมั่นคง เพื่อให้ความรู้ด้านการข่าวแก่เครือข่ายข่าว กลุ่มมวลชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายข่าว ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง และบรรยาย/สาธิต เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR ประกอบเครื่องกระตุก หัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)  ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระยอง  โดยมีผู้เข้ารับฟังการบรรยาย  จำนวน ๓๐ คน