กอ.รมน.จังหวัด พ.ง. เชิญชวนชาวจังหวัดพังงา ร่วมรณรงค์ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ(จังหวัดพังงา) กอ.รมน.จังหวัด พ.ง. เชิญชวนชาวจังหวัดพังงา ร่วมรณรงค์ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า  https://youtu.be/7eCH10CG6c8 ติดตามได้ที่ facebook หน่วยงานได้ คลิก

“พลังนาวีสัมพันธ์จังหวัดพังงา” เข้าร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวัน ทหารผ่าศึกประจำปี 2563

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ(จังหวัดพังงา) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา นาวาเอกอภิชาติ วรภมร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา(ท) ,สมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดพังงา และกลุ่มมวลชน "พลังนาวีสัมพันธ์จังหวัดพังงา" เข้าร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวัน ทหารผ่านศึกประจำปี 2563 และวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร มลฑลทหารบกที่๔๓ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จัดกิจกรรมโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมของจังหวัดพังงา

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ(จังหวัดพังงา) วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา นาวาเอกอภิชาติ วรภมร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นาวาเอกประภาส สุดขาว ผู้อำนวยการสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมโครงการ "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมของจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักในหน้าที่พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย รับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ ด้วยการนำสถานศึกษา คือ โรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "บวร" มาเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและสร้างชุมชนให้เข้มแข็งโดยให้กลุ่มยาวชนในโรงเรียนทำหน้าที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจในระบอบประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ด้านประชาธิปไตย โดยการยึดหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข...