หน้าแรก วิดีโอ วิดีโอ สง.ปรมน.ทร. (อาคาร 6 วังเดิม)

วิดีโอ สง.ปรมน.ทร. (อาคาร 6 วังเดิม)

ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) ได้นำข้าราชการสังกัดสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ปรบมือ ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน

"พวกเราเหล่าทหารเรือ สังกัดสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ขอส่งกำลังใจให้บุคคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ในการต่อสู้ภัยไร้จากโควิด 19 ครับ" https://www.youtube.com/watch?v=sHJDFwgvdNc&feature=youtu.be

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ จัดทำโดยสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (สง.ปรมน.ทร.)

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ จัดทำโดยสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (สง.ปรมน.ทร.)