ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ฯ เป็นประธานในโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน “กลุ่มพลังนาวีสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี” ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  พลเรือตรี สมรภูมิ  จันโท รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร) / ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ฯ เป็นประธานในโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน “กลุ่มพลังนาวีสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี” ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดย นาวาเอกพลกิต  สาหร่าย  ผอ.สรมน.จ.บ.ฯ/หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกแก่มีนิสิต นักศึกษา จึงได้บูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี...

ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ ฯให้การต้อนรับ พลโทสุขสรรค์ หนองบัวล่าง มทน.๑/รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ กอ.รมน.จังหวัด จ.บ.

เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา  พลเรือตรี สมรภูมิ  จันโท รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร) / ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ ฯ นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ พลโทสุขสรรค์  หนองบัวล่าง มทน.๑/รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ กอ.รมน.จังหวัด จ.บ. ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด จ.บ. ชั้น ๑...

ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) ได้นำข้าราชการสังกัดสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ปรบมือ ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน

"พวกเราเหล่าทหารเรือ สังกัดสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ขอส่งกำลังใจให้บุคคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ในการต่อสู้ภัยไร้จากโควิด 19 ครับ" https://www.youtube.com/watch?v=sHJDFwgvdNc&feature=youtu.be

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) จัดทำโครงการเครือข่ายข่าวเพื่อความมั่นคง

วันที่ ๑๓ ก.พ.๖๓ นาวาเอก ชนม์วรินทร์  เมธาวริศกุล รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพเรือ และนาวาเอก อำนรรฆ ภมรพล  รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด กลุ่มที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายข่าวเพื่อความมั่นคง เพื่อให้ความรู้ด้านการข่าวแก่เครือข่ายข่าว กลุ่มมวลชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายข่าว ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง และบรรยาย/สาธิต เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR ประกอบเครื่องกระตุก หัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)  ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระยอง  โดยมีผู้เข้ารับฟังการบรรยาย  จำนวน ๓๐ คน

กอ.รมน.จังหวัด พ.ง. เชิญชวนชาวจังหวัดพังงา ร่วมรณรงค์ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ(จังหวัดพังงา) กอ.รมน.จังหวัด พ.ง. เชิญชวนชาวจังหวัดพังงา ร่วมรณรงค์ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า  https://youtu.be/7eCH10CG6c8 ติดตามได้ที่ facebook หน่วยงานได้ คลิก

“พลังนาวีสัมพันธ์จังหวัดพังงา” เข้าร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวัน ทหารผ่าศึกประจำปี 2563

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ(จังหวัดพังงา) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา นาวาเอกอภิชาติ วรภมร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา(ท) ,สมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดพังงา และกลุ่มมวลชน "พลังนาวีสัมพันธ์จังหวัดพังงา" เข้าร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวัน ทหารผ่านศึกประจำปี 2563 และวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร มลฑลทหารบกที่๔๓ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จัดกิจกรรมโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมของจังหวัดพังงา

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ(จังหวัดพังงา) วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา นาวาเอกอภิชาติ วรภมร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นาวาเอกประภาส สุดขาว ผู้อำนวยการสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมโครงการ "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมของจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักในหน้าที่พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย รับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ ด้วยการนำสถานศึกษา คือ โรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "บวร" มาเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและสร้างชุมชนให้เข้มแข็งโดยให้กลุ่มยาวชนในโรงเรียนทำหน้าที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจในระบอบประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ด้านประชาธิปไตย โดยการยึดหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข...

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ จัดทำโดยสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (สง.ปรมน.ทร.)

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ จัดทำโดยสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (สง.ปรมน.ทร.)